Eriksberg Naturreservat i Blekinge

hjort

Eriksberg är ett naturreservat vid kusten i Blekinge, nära Åryd i Karlshamns kommun. Eriksbergs naturreservat består av drygt 895 hektar, varav 782 hektar är land och resten är vatten. Av de drygt 110 hektar som är vatten är cirka 20 hektar sjöar och resten är hav (Östersjön).

Eriksbergs naturreservat innehåller två uddar, som ligger på vardera sidan om Maraviken. I Maraviken ligger ön Dragsö. Det inhägnade området på Dragsö för endast besökas under perioden 15 juni – 31 augusti.

Förr i tiden fanns det gott om torp i det område som numera är naturreservat, vilket har påverkat växtligheten och också visar sig i form av torpruiner, odlingsrösen, stenmurar, med mera.

Inne i naturreservatet Eriksberg hittar vi ett av norra Europas största vilthägn. Här lever kronhjort, dovhjort, visent, mufflonfår och vildsvin.

Vägbeskrivning

Från E22, följ skyltning mot Eriksberg söder om Åryd (mellan Hällaryd och Bräkne-Hoby).

Att besöka Eriksbergs naturreservat

ericksbergEriksbergs naturreservat ägs och förvaltas av Eriksberg Vilt & Natur AB (eriksberg.nu) och fungerar som en slags safaripark. Under sommarperioden kan man, mot en avgift, göra en rundtur i naturreservatet med egen bil eller följa med på en guidad tur som ordnas av Eriksberg Vilt & Natur AB.

Man får bara köra på anvisade vägar och om man vill stanna och gå ur bilen måste detta göras på någon av de platser där detta är tillåtet. Exempel på sådana platser är Gården, torpet Kyrkesta och Utsiktsplatsen, där man har strålande utsikt mot Dragsö. Vid Gården finns en servering och man kan besöka en utställning.

Det är inte tillåtet att tälta eller ställa upp husvagn/husbil i naturreservatet, och man får inte heller göra upp eld, medföra hund eller medföra båt.

Växtlighet och kulturlandskap i Eriksbergs naturreservat

 • Här finns lummig lövskog i kombination med öppna gräsmarker. I den nordligaste delen av naturreservatet växer tallskog.
 • I ovan nämnda vilthägn betas marken vilket håller den öppen och förhindrar att den växer igen och blir skog. I det betade området är busk- och trädskiktet mycket glest.
 • Det finns tre sjöar i naturreservatet. I en av dem, Färsksjön, växer röda näckrosor.
 • Den västra udden vid Maraviken är berömd för sitt mosaikartade landskap. Här finns både gammal skog, våtmarker och vinpinad vegetation som lyckas överleva på hällarna.
 • På Dragsö är det enbuskar som dominerar.

Djur i Eriksbergs naturreservat

visentI vilthägnet finns kronhjort, dovhjort, visent, mufflonfår och vildsvin. Eriksbergs naturreservat är också berömt för sina rika fågel- och insektsfauna. Man får till exempel ofta se havsörn här, och ett 70-tal fågelarter häckar i området, inklusive trädlärkan och höksångaren. På våren och hösten är det gott om flyttfåglar som passerar över Maraviken på sin väg norr eller söder över. Värt att nämna är också att Maraviken är ett viktigt lek- och uppväxtområde för fiskarter som abborre och gädda.

Över 500 olika skalbaggsarter har hittats i Eriksbergs naturreservat. Ett av de mest intressanta fynden är Reliktbock (Nothorhina muricata) eftersom den normalt inte hittas så långt söder ut i Sverige. Reliktbocken lever i död tallbark och behöver därför områden som Eriksberg där döda och skadade träd får vara kvar. Gammal, solexponerad tall fanns det gott om i äldre tiders brandpräglade skogar men nu är sådana skogar ovanliga vilket har skapat problem för Reliktbocken, som är rödlistad i kategorin nära hotad.

Ett annat djur som gillar Eriksbergs speciella natur är fladdermusen, som uppskattar att Eriksberg både har gläntor och betesmark och tätvuxen gammal skog. Femton olika fladdermusarter har påträffats inom naturreservatet, inklusive de ovanliga arterna Barbastell (Barbastella barbastellus) och Dammfladdermus (Myotis dasycneme).

Barbastellen har en liten mun och kort nos, vilket gör att den ser ut lite gran som en mops. På svenska kallas den därför ibland för mopsfladdermus. Den finns på flera olika ställen i Europa, men populationerna är små. Den svenska stammen uppskattas omfatta mellan 100 och 1 000 könsmogna individer, förmodligen närmare det nedre talet än det högre. Barbastellen är rödlistad i kategorin starkt hotad.

Dammfladdermusen jagar helst över vatten, och lever i områden där det finns gott om både träd och vatten. Den är mycket ovanlig i Sverige och räknas som sällsynt även i resten av sitt utbredningsområde i Europa och Ryssland. Den är rödlistad i kategorin starkt hotad.

Eriksbergs historia

Förr i tiden låg här en bondby vid namn Mara (ibland stavat Mahra), i ett område som var danskt. Efter Roskildefreden 1658 blev området svenskt, och Mara Gård utvecklades till en betydande jordbruksegendom med påkostade byggnader. Egendomen ägdes av svenska officerare och ämbetsmän. Egendomen var i familjen Wäsfelts ägo i drygt ett halvsekel, från och med år 1695. 1758 övertogs säteriet av domprosten och professorn Jonas Wåhlin i Lund, som år 1775 sålde Mara till generalguvernören Eric Ruuth, som flyttade sina säterirättigheter från Finland till sin nya svenska gård. Namnet ändrades nu från Mara till Ericsberg. På gården fanns under Eric Ruuths tid både tegelbruk och båtbyggeri.

I takt med att jordbruket effektiviserades anlades ett stort antal torp på Ericsbergs marker. Under 1800-talets senare del ägnade man sig också åt omfattande stenbrytning i området. Den tyske stenhuggeridisponenten Frans Herman Wolff öppnade ett stenhuggeri på Dragsö år 1853.

Bengt Berg

vildsvinÅr 1938 köptes Eriksberg av författaren, zoologen och naturfotografen Bengt Berg som inrättade Maravikens Biologiska Försöksområde. Han köpte ut de torpare som fortfarande fanns kvar, avvecklade jordbruket och inrättade ett vilthägn. Färsksjön hade tidigare sänkts för att skapa jordbruksmark, men nu återställdes den.

Torparstugorna revs eller lämnades att förfalla, men man kan fortfarande se spåren efter dem i landskapen, liksom odlingsrösen, stenmurar och äldre vägar som alla vittnar om att människor levde här och brukade jorden. Stenbrytning har givetvis också lämnat sina tydliga spår.

Bengt Berg ägnade sig åt zoologisk forskning, och erhöll ett statligt bidrag på 200 000 kronor med villkoret att området skulle hållas öppet för allmänheten under visa tider. Bengt Berg började i och med detta ordna guidade turer för besökare.

När Bengt Berg avled år 1967 tog hans son Iens Illum Berg över Eriksberg och planterade in visenter.

Eriksberg från 1976 och framåt

 • År 1976 bildades dels naturvårdsområdet Eriksberg, dels naturreservatet Eriksbergs stränder utanför vilthägnet.
 • År 1979 utökades hägnet.
 • År 1987 sålde Iens Berg Eriksbergs till Alexander Wendt, som gjorde området till en safaripark.
 • År 1996 köptes Eriksberg av Stiftelsen Skogssällskapet.
 • År 1999 infördes Miljöbalken, vilket gjorde att det juridiska begreppet naturvårdsområde försvann. Naturvårdsområdet Eriksberg övergick till att vara naturreservat.
 • År 2007 köptes Eriksberg av finansmannen Rune Andersson från Kyrkhult.
 • År 2010 slog blixten ned på Eriksbergs herrgård och fler hus brann ned.