Blekinge

blekinge

Blekinge Sveriges till ytan näst minsta landskap (bara Öland är mindre) och här bor cirka 150 000 personer. Under sommaren är dock antalet människor i Blekinge betydligt högre än så, eftersom Blekinge är en omtyckt sommardestination som verkligen förtjänar epitetet ”Sveriges trädgård”.

Flera olika naturtyper finns representerade i Blekinge, från skogsbygden i norr mot gränsen till det småländska höglandet till den bördiga mellanbygden och de långa stränderna längs Östersjökusten. Blekinge har också en skärgård med välbesökta öar som Senoren, Sturkö, Aspö, Hasslö, Ytterön, Karön, Tärnö och Hanö.

Medan norra delen av Blekinge är karg och mager med bergiga skogsområden och sanka kärr är resten av landskapet extremt bördigt med näringsrik jord och en myriad av småsjöar och vattendrag. Klimatet karaktäriseras av milda vintrar och behagliga somrar. Under hösten är det ofta varmare och regnigare i Blekinge än längre in i landet eftersom vindarna från Östersjön för med sig värme och fukt.

Den största tätorten i Blekinge är Karlskrona som har drygt 30 000 invånare. Därefter följer Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg.

Karlshamnstravet

Karlshamnstravet är en populär destination för många turister besöker när de är i Blekinge. Banan ligger nära vattnet och är känd för att vara en av de vackraste i Sverige.  Travet erbjuder en lång rad populära  travlopp som lockar en stor mängd spelare och som skapar en stor mängd vinnare och förlorare varje år.   Banan har varje år en stor travfest som inleder den årliga Östersjöfestivalen.  Travfesten hålls normalt i slutet av Juli.

Ryssberget

Ryssberget är en urbergshorst belägen längs gränsen mellan Skåne och Blekinge, från Sölvesborg i söder till Jämshög i norr. Naturreservatet Ryssberget omfattar 126 hektar.

Ryssberget är cirka sju kilometer brett och högsta punkten ligger 157 meter över havet, vilket gör Ryssberget till ett mycket tydligt landmärke i det flacka omgivande odlingslandskapet. Den södra delen av åsen är lättillgänglig eftersom här finns gott om stigar och flera markerade vandringsleder.

Flora & Fauna – och fiske av regnbågslax

Ryssberget är berömt för den stora mängden bok och avenbok som växer här, men skogen innehåller även en hel del ek. Eken är särskilt vanlig på strandvallarna är jorden inte är tillräckligt näringsrik för att boken ska trivas. På de branta klipphällar där inte heller eken kan växa finns barrträd, och i den allra sydligaste delen av Ryssberget ligger ett vattenrikt område där det växer al. Förr i tiden när tamdjur betade på Ryssberget var landskapet på åsen över lag mer öppet än vad det är idag.

Karlskrona

Karlskrona

Exempel på djur som ingår i Ryssbergets fauna är älg, räv, grävling och hare. Rovfåglar som kattuggla, duvhök, ormvråk, bivråk och glada häckar i naturreservatet. Av Blekinges fyra hackspettsarter finns samtliga representerade på Ryssberget, liksom nötskrika, bofink, bergfink, stenknäck, grönsångare, med mera. I Grundsjön på Ryssberget får den som har fiskekort fiska inplanterad regnbågslax.

Fornlämningar på Ryssberget

De äldsta registrerade fornlämningarna på Ryssberget är gravar från bronsåldern. Inga spår efter bostäder har hittats, däremot finns det stenrösen som tyder på att odling har skett och stenhägnader som förmodligen har använts för att hålla svin.

Johannishusåsen

Johannnishusåsen är en rullstensås som bildades när isen från den senaste istiden började smälta. Tack vare ett samarbete mellan godset Johannishus och Blekinge länsstyrelse finns det 16 stycken naturreservat på godset. De flesta tillkom under åren 1978 – 1988, men fyra stycken är betydligt äldre än så. Reservaten är frivilliga avsättningar av skog och mark i olika syften, såsom att bevara kulturminnen, skydda viktig flora och fauna, förhindra skada på geologiskt intressanta områden och tillgodose allmänhetens behov av områden för rekreation.

Flora och fauna – och goda jaktmöjligheter

Johannishusåsen är täckt av hagmarker där det finns gott om gamla knotiga ekar. Godset Johannishus har sedan sin tillkomst på 1600-talet haft betande djur här som hållit landskapet öppet. Ekarna är hem åt flera hotade svamparter, inklusive oxtungsvamp och tårticka. Här bor också djur som ekoxe, läderbagge, kattuggla, stare och hackspett. På ekarna växer en lav med det mycket passande namnet gammelekslav.

Johannishus Gods bildades på 1680-talet och har sin huvudgård (slottet) vid Listerbyån, omgiven av en parkanläggning. Slottet är privat och ägs av Johannishus Godsförvaltning AB, som ordnar olika verksamheter på sina marker. Det arrangerar till exempel drevjakt, vaktjakt, ledsagad smygjakt och individuell jakt med löshund. Det går att jaga både älg, rådjur, kronvilt och dovvilt här. Vildsvinsjakt sker i form av vakjakt i koja.

Kasakulle gravfält och andra fornlämningar

bleckinge skärgård

Blekinge Skärgård

De äldsta fornlämningarna i området tyder på att människor har varit verksamma här i flera tusen år. Det finns cirka 350 registrerade fornlämningar i området, varav de flesta är gravar. Vid Västa Vång hittades Blekinges största skattfynd, ett kopparkärl fyllt med sex kilo föremål av guld och silver. Skatten hittades år 1865 i samband med att jorden plöjdes. Skatten består till stor del av föremål som skapades under vikingatiden. Man tror att den grävdes ned någon gång i början av 1100-talet.

Kasakulle gravfält ligger ungefär en kilometer norr om Johannishus slott och är ett Blekinges största gravfält. Gravarna skapades under den yngre järnåldern och har undersökts av arkeologer i flera omgångar ända sedan år 1885. På gravfältet finns 85 registrerade fornlämningar, inklusive 28 gravhögar, 25 fyrsidiga stensättningar, 15 resta stenar och tio skeppssättningar. I västra delen av gravfältet finns insjunkningar som tror är rester efter kammargravar. Den största skeppssättning är 34 meter lång och består av stenar som är upp till en meter höga. Precis vid avtagsvägen mot Johannishus slott söder om gravfältet finns en skeppssättning med stora block som kallas för Högsta domstolen.

Kristianopel

Kristianopel, ävent känt som Christianopolis, ligger på en sandig kustslätt invid Österjön i Karlskrona kommun. Nu för tiden är Kristanopel en småort, men under 1600-talet hade Kristanopel stadsprivilegier.

Staden Kristianopel grundades år 1599 på order av Kristian IV av Danmark. Stadsplanen byggde på den tidens allra modernaste principer och Kristanopel är allmänt erkänd som Nordens första renässansstad. Den tre kilometer långa stadsmuren med sina bastioner uppfördes under åren 1603 – 1606 efter italiensk förlaga. Besökare som vill se vad som är kvar av stadsmuren gör bäst i att bege sig till den södra eller västra delen av muren, för det är där den är bäst bevarad.

Under Kalmarkriget tog den svenske kronprinsen Gustav Adolf över Kristianopel år 1611. Staden brändes och kyrkan revs. En ny kyrka, den Heliga Trefaldighetskyrkan, uppfördes sedan år 1618 – 1624. Efter freden i Roskilde år 1568 blev Blekinge svenskt, vilket minskade Kristianopels betydelse eftersom det inte längre var en gränsstad.